آموزش وردپرس
سرخط خبرها

کارآفرینی ، طرح توجیهی

دانلود فایل ۸۲۱۹۴۴ در مورد طرح توحیهی فنی و مالی و اقتصادی تحهیز مرکز خدمات بالینی به صورت شبانه روزی، کارآفرینی ، طرح توجیهی

24 صفحه pdf ﻣﻘﺪﻣﻪ :  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪدارد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﭙﺮدازﻧـﺪرﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺘﺎب ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑـﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل2000 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﺟﻼس ﺳﻲ ام ﺧـﻮد ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻫـﺪفاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوﻟﺘﻬﺎ را رﺳﺎﻧﺪن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ درﺟﻪ اي از ﺳﻼﻣﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ از ﻧﻈـﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي داراي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .  اﻫﺘﻤﺎم دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬارﻳﻬﺎي ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ودر ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﭙﺬﻳﺮد.اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ"    در ارﺗﻘﺎيﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻴﮕﺬارداز دﻳﮕﺮ ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر در دﻫـﻪ ﻫـﺎي      70 و60 و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪادﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري در ﺑﺨـﺶ ، ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺟﻮﻳﺎي ﻛﺎر ﺟﻮانﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن آﺷﻜﺎرﺗﺮﻣﻴﮕ ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۸۲۱۹۶۱ در مورد طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی، کارآفرینی ، طرح توجیهی

16 صفحه pdf ﻣﻘﺪﻣﻪ  ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و ﺟﻤﻬﻮري روﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﻳﺪ 1345 ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزي در اﻳﺮان از ﺳﺎل ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﺑﺮﺧﻲ از ادوات ﻛﺸﺎورزي از آن ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﻛﺸﺎورزي ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻨﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻣﻮﺗﻮر در ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﮔﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ دارد ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺮي ﻛﻤﺘﺮ از درآﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ. از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ادوات ﻛﺸﺎورزي در اراﺿﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ   اﻣﺮوزه ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ، ﻧﺒﻮده و از ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻤﺪه اراﺿﻲ ﻛﺸﻮر در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ  ﺿﺮورت اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي" ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي اراﺿﻲ "و" ﻳﻜﺠﺎ ﺳﺎزي ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻛﺮدن اراﺿﻲ زراﻋﻲ "ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮي اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد .زﻳﺮا اداﻣﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﻜﺎن . ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۸۲۱۹۵۵ در مورد طرح توجبهی فنی اقتصادی و مالی خدمات مسافرتی و جهانگردی، کارآفرینی ، طرح توجیهی

17 صفحه pdf ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻓﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي  ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺖ:  ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺬ روﻳﺪاد و ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻧﺠـﺎم ﻣـﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ذﺧﻴﺮه ﻣﻜﺎن و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻳﺮاﻧﮕﺮدي ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات               و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۸۲۱۹۷۷ در مورد طرح توجیهی مرکز رادیوتراپی درمان سرطان با پرتو ایکس و گاما، کارآفرینی ، طرح توجیهی

15 صفحه pdf ﻣ ﻘﺪﻣﻪ:  اﻣﺮوزه اﻧ ﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮﻫﻤﮕﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ودر ﻣﺎن آن ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺸﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . در راﺳﺘﺎي درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري راﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه  ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ درﻣﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﭘﺮ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪ  ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ،  ه ﻫﺎي ﺧﻄﻲ اﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻬﺎ اﻛﺜﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن در ﻧﻘﺎط اﻛﺜﺮ   ﻣﻴﻬﻦ  از اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ، در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد ﺑﻴﻤﺎران اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ  ﺟﻬﺖ در ﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ  وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻳﻚ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 30 ﺗﺎ 20ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ رﻓﺖ وآﻣﺪ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﻼف وﻗﺖ واﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺟﺴﻤﻲ وروﺣﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ راﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ دو آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ را   ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ  از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣ ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۷۹۲۱۵۱ در مورد پاورپوینت پرورش بلدرچین , تحقیق پرورش بلدرچین , مطالعه پرورش بلدرچین , پرورش بلدرچین , بلدرچین , نژادهای بلدرچین، کارآفرینی ، طرح توجیهی

اين فايل حاوي مطالعه پرورش بلدرچین مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 37 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد. فهرستپرورش بلدرچینکلیاتی در مورد پرورش بلدرچینتاریخچه و اقتصاد پرورش بلدر چینویژگی های عمومی بلدرچین نژادهای بلدرچینتولید مثل بلدرچیننگهداری و محیطتصویر محیط برنامه ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۷۸۶۵۰۲ در مورد گزارش تخصصی,دانلودگزارش تخصصی, گزارش تخصصی دبیر ادبیات ,دانلود گزارش تخصصی درس زبان و ادبیات ,گزارش تخصصی دبیران ادبیات ,گزارش تخصصی متوسطه، کارآفرینی ، طرح توجیهی

عنوان گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه محور   فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 22 صفحه قیمت 2000 تومان قسمتی از مجموعه مقدمه مدیریت مدرسه محور یا تصمیم گیری مشارکتی از ویژگی های بارز نظام های آموزشی در دهه اخیر به شمار می رود. این مهم، به ویژه در کشورهای پیشرفته جهان به دگرگونی های مهمی در روش های اداره و راهبری مراکز آموزشی و آموزشگاهی به وجود آورده است. آشنایی با این شیوه ها، رهبران آموزشی و آموزشگاهی را قادر می سازد تا تب رهبری سازمان خود را بسنجند و به عنوان قلب نمای علمی، حرکت خود را از برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر داده، هم چنین به رفع ابهامات عملکردی بپردازند؛ در نتیجه اهداف و رسالت های مدارس را محقق سازند. مدرسه محوری به این امر اشاره دارد که در فرآیند تصمیم گیری جامع و فراگیر، همه اعضای گروه به طور برابر شرکت داشته باشند. مشکلاتی که امروزه در دانش آموزان مقطع متوسطه اول در افت تحصیلیشان مشاهده می کنیم همگی به وسیله راهکار های مدرسه محور قابل حل هستند . همانطور که می دانیم، ادبيات فار ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۷۸۶۴۹۸ در مورد گزارش تخصصی,دانلودگزارش تخصصی, گزارش تخصصی آموزگار پایه اول ابتدایی ,دانلود گزارش تخصصی تکلیف شب,گزارش تخصصی آموزگار پایه اول ابتدایی ,گزار، کارآفرینی ، طرح توجیهی

عنوان گزارش تخصصي  ويژگيهاي تكليف مناسب ونقش والدين در تكليف شب فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 14 صفحه قیمت 2000 تومان قسمتی از مجموعه چکیده: مبحث تکليف شب هميشه براي معلمان، دانش‌آموزان و به‌خصوص اولياي دانش‌آموزان بحث داغي بوده و هست. چه آن زمان‌هاي دور که معلم بهتر، معلمي‌تعبير مي‌شد که سخت‌گيرتر و بد اخلاق‌تر باشد و با درس و تکليف سر بچه‌‌ها را تا صبح فردا گرم کند تا همين امروز که مبحث تحصيل آن‌قدر تخصصي شده که هر کسي توان اظهارنظر درباره آن را ندارد اما واقعا حدود تکاليف درسي کجاست؟ ... آن هم در زماني که گفته مي‌شود در بسياري از کشورها دانش‌آموزان تنها در مدرسه کارهايشان را انجام مي‌دهند و با خود چيزي به نام دفتر و کتاب به خانه نمي‌آورند . بايد بدانيم نقش تکليف شب به عنوان يک حلقه ارتباطي بين خانه و مدرسه انکارناپذير است. دانش‌آموزان تکرار خسته‌کننده‌ کلمات سخت و سياه کردن صفحات طولاني را مشق شب مي‌دانند و گاهي والدين تکاليف خانه را به عنوان مهم‌ترين عامل بر ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۷۴۶۱۷۸ در مورد ضرورت ,کار آفرینی ,در دانشگاهها، کارآفرینی ، طرح توجیهی

ضرورت كار آفريني در دانشگاهها فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 55         پيشگفتار «كارآفريني فرايندي است كه فرد كارآفرين با ايده‌هاي نو و خلاق و شناسايي فرصتهاي جديد و با بسيح منابع ،‌مبادرت به ايجاد كسب و كار و شركت‌هاي نو، سازمانهاي جديد و نوآور و رشد يابنده نموده كه توأم با پذيرش مخاطره و ريسك است و منجر به معرفي محصول و يا خدمت جديدي به جامعه مي‌گردد.» کار آفرینی زمینه های لازم را برای یافتن فرصتها  در  بازار کار وتولید  برای توانایی فردی مورد  بررسی قرار می دهد  و مجموعه دانش و مهارتهایی را که برای ورود به بازار کار ورد نیاز است و همچنین راهبردهای لازم را برای موفقیت در کسب و کار ارائه می نماید تا پس ازفراغت ازتحصیل چنانچه  تمایل داشته  باشی به  جای استخدام و کار برای یگران در حد توان مالی و تخصصی به تنهایی یا به کمک دوستان و نزدیکان نسبت به راه اندازی و اداره یک واحد کوچک صنعتی،کشاورزی،خدماتی ویا هنری برای کسب وکارتولیدی اقدام نمایی.سرعت روند تحولات فن اوری واقتصادی درجهان به گونه ای است ک ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۷۴۶۲۴۲ در مورد درس پژوهی علوم پنجم,درس پژوهی میراث پیامبر,درسی فایل,فایل های درسی,نمونه درس پژوهی پنجم، کارآفرینی ، طرح توجیهی

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر فرمت ورد تعداد صفحات 27 درس پژوهیاین درس به روش پرسش و پاسخ و روش نوین بارش مغزی انجام گرفت که با توجه به استفاده ی از تجربیات ساده و شخصی  و روزمره ی دانش آموزان و بیان آن ها به روش های مختلف و استفاده ی معلم از بیانات و ایده های دانش آموزان و بازخورد آن توسط دانش آموزان ، به خوبی توانست معلم را به اهداف تعیین شده ، برساند  .     ویژگی های طرح درس ( سناریو  ) توجه ویژه به تفاوت های فردی در بین دانش آموزاناهمیت نحوه ی رفتار معلم با دانش آموزایجاد جو دوستانه جهت جلوگیری از خستگی دانش آموزاناستفاده ی بهینه از حداقل امکاناتتوجه به دانش آموزان ویژه و کم حرف .استفاده از تجربیات نو و به روز و در دسترس دانش آموزان جهت تدریس .مشارکت کلیه ی دانش آموزان در امر تدریس .تقویت هوش بینایی ، شنوایی و گویایی در دانش آموزان با طرح پرسش های گوناگونزمان بندي نحوه اجرا سلام و احوالپرسی و حضور و غیاب و توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان و آماده کردن جو کلاس برای شروع درس و بررسی تکالیف   (  3 دقیقه ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۷۴۶۲۳۰ در مورد درس پژوهی علوم اول,درس پژوهی آهنربا,نمونه درس پژوهی علوم اول دبستان,درس پژوهی پایه اول، کارآفرینی ، طرح توجیهی

علوم اول ابتدایی آهنربا فرمت ورد تعداد صفحات 29     چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها مشكلات در آموزش دانش آموزان دير آموز كمبود وسايل كمك آموزشي نبودن زمان كافي براي بررسي موضوع روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی قبل از آخرین اجرا یک اجرای دیگر باحضور همکاران محترم داشتیم که دانش آموزان به دلیل وجود دوربین در کلاس و حضور همکاران ناظر به اصلاح مجدد نیاز بود که مجری طرح می تواند با سوالات متفاوت آنها را از جو به وجود آمده خارج کند و کلاس حالت عادی درآورد و جوی شاداب به وجود آورد که پیشنهادهایی که در مرحله اول داده شد در مرحله آخر به اجرا درآمد و به هدف مورد نظر رسیدیم. ارایه گزارش پایانی درپایان، درسی که آموزگاران درباره آن بحث کرده اند را می توان در یک کتابچه جمع آوری و منتشر کرد تا آموزگاران دیگر نیز از آن آگاهی یابند. نکات کلیدی که گروه درس پژوهی با در  ...

ادامه نوشته »